home  e-mail


 > AURELIUS   AKCE   HISTORIE KLÁŠTERA  >  VYUŽITÍ KLÁŠTERA  >  KRONIKA   FOTOGALERIE 
 > SMLOUVY   PENÍZE >  KE STAŽENÍ  KONTO PIVOŇKA  
 
   
   
  ::   D A R O V A C Í   S M L O U V A    ::
 
Darovací smlouva

uzavřená mezi

obcí Mnichov, okres Domažlice
IČO: 572225
Zastoupenou starostou
Josefem Johánkem,
bydliště: Mnichov
(dále jen dárce)

a

Občanským sdružením pivoňského kláštera Aurelius,
se sídlem: V Malém Háji 310, 250 70 Odolena Voda,
IČO: 265 45 080
zastoupeným
předsedkyní Ninou Šoltovou,
bydliště: Chodouny
(dále jen obdarovaný).
Obdarovaný je zapsán v rejstříku MV pod č. j. VS / 1 - 1 / 48166 / 01 - R, dne 3.10.2001


I.
Dárce tímto prohlašuje, že je na základě výpisu z katastru nemovitostí ze dne 14.1.2002 vlastníkem konventu bývalého kláštera obutých augustiniánů v Pivoni, a to včetně parcel. Tyto shora uvedené nemovitosti jsou zapsány v katastru nemovitostí KÚ v Domažlicích na listu vlastnictví, který je veden pro obec Mnichov pod č. 1 v k.ú. Pivoň.
Jedná se o: stavební parcelu č. kat. 7/1 s jinou stavbou (konvent kláštera, hospodářské stavení), stavební parcelu č. kat. 7/2 s jinou stavbou (bývalé váhy), stavební parcelu č. kat. 7/3, zahradu č. kat. 59, zahradu č. kat. 87/1 a ostatní plochu č. kat. 88.

II.
Dárce tímto daruje celou nemovitost uvedenou v čl. I. této smlouvy se všemi součástmi a příslušenstvím straně obdarované, která tento dar přijímá.

III.
Dárce prohlašuje, že na darované nemovitosti neváznou dluhy, věcná břemena, zástavní práva ani jiné právní povinnosti.
Obdarovaný prohlašuje, že se prohlídkou na místě samém osobně seznámil s právním a faktickým stavem darovaných nemovitostí, tento stav je mu dobře znám, a ve stavu, v jakém se nacházejí při podpisu této smlouvy, nemovitosti přijímá.

IV.
Obě smluvní strany zřizují v rámci této smlouvy věcné předkupní právo pro obec Mnichov, které bude omezovat nemovitosti převáděné touto smlouvou po dobu 25 let od podpisu této smlouvy. Obec Mnichov jako oprávněný z tohoto věcného břemene se zavazuje, že zajistí výmaz tohoto předkupního práva po uplynutí 25 let. Pokud bude předkupní právo obcí Mnichov uplatněno, zavazuje se obdarovaný vrátit nemovitosti převáděné touto smlouvou ve formě daru a ve stavu, v jakém se budou nacházet v době uplatnění předkupního práva.

V.
Správní poplatek za rozhodnutí o vkladu a zápisu vlastnictví do katastru nemovitostí dle této smlouvy a daň z převodu nemovitosti zaplatí obdarovaný. V případě, že se ukáže nutnost vrátit dotaci, kterou poskytlo MK ČR v roce 2001 obci Mnichov na odstranění havárie východního křídla kláštera ve výši 1 000 000,- Kč, (jeden milion Kč), tuto částku vrátí obdarovaný.
Obdarovaný bere na vědomí povinnost podat u místně příslušného správce daně daňové přiznání, a to nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy mu byl doručen stejnopis této smlouvy s doložkou o provedení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí v jeho prospěch.

VI.
Obdarovaný se zavazuje umožnit bezúplatné připojení cca 80 ekvivalentních obyvatel obcí Pivoň a Vranov do nově budované čistírny odpadních vod nejpozději do dne závěrečné kolaudace kanalizace nebo čistírny odpadních vod ve zmiňovaných obcích.
Hrazení provozu čistírny odpadních vod bude předmětem zvláštní smlouvy mezi obcí Mnichov a sdružením Aurelius. Tato smlouva o společném hrazení provozu čistírny odpadních vod bude uzavřena nejpozději do dne závěrečné kolaudace kanalizace objektu, který je předmětem této smlouvy.

VII.
Obdarovaný se zavazuje, že sídlo provozovatele (právnické osoby), která bude provozovat zařízení nacházející se v objektu, který je předmětem této smlouvy, bude v obci Pivoň. Tato podmínka bude splněna nejpozději do dne závěrečné kolaudace objektu, který je předmětem této smlouvy.

VIII.
Obdarovaný se zavazuje, že nejpozději do 12 měsíců ode dne nabytí právní moci této smlouvy zahájí opravy budov konventu kláštera a nejpozději do 31.12.2005, pokud se obě smluvní strany nedohodnou na dalším prodloužení termínu, uvede klášter do stavu, aby jej bylo možno v případě potřeby zakonzervovat, tj. obdarovaný bude zcela přednostně investovat do odstranění havarijního stavu objektu ve smyslu statického posudku a návrhu opatření, vypracovaného firmou Murus, z dubna 2001, číslo15/46/01.

IX.
Dárce výslovně obdarovaného upozorňuje, že převáděná nemovitost je vedena v Ústředním seznamu kulturních památek ČR pod rej. č. 20767/4-2149 a obdarovaný je povinen se řídit příslušnými ustanoveními zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči ve znění pozdějších předpisů a novel.

X.
Obdarovaný se zavazuje, že po dobu minimálně 25 let nebude využívat objekt bez projednání a písemného souhlasu zastupitelstvem obce Mnichov k jiným účelům než k těm, které jsou obsaženy v záměru na využití objektu a které byly schváleny zastupitelstvem obce Mnichov současně s rozhodnutím o darování objektu. Jmenovitě se jedná o následující schválené účely:
 • ubytování a rekonvalescence dětí z oblastí postižených válkou či přírodní katastrofou,
 • léčba a rekonvalescence fyzicky a mentálně postižených dětí, poúrazová rehabilitace, zklidňující terapie apod.,
 • ubytování, rekonvalescence, léčba a léčebná rehabilitace, a možnost práce na částečný či plný úvazek pro seniory,
 • terapeutické prostory (hypoterapie, artterapie a další terapeutické prostory a činnosti),
 • ekumenická a politologická knihovna, včetně archivu regionu, vydavatelství a nakladatelství,
 • semináře, přednášky, menší a střední konference, setkávání občanů apod.,
 • umělecká galerie, výtvarné dílny a ateliéry, výstavy, umělecká setkávání apod.,
 • řemeslné dílny (zejména keramická dílna, sklářská dílna, kovářská dílna a další),
 • zahradnická činnost,
 • hotelové ubytování pro zájemce o agroturistiku,
 • ekologické zemědělství,
 • výroba a prodej vlastních produktů a výrobků.
Rozšíření využití objektu nad rámec vyjmenovaných účelů může obdarovaný uskutečnit pouze po projednání a písemném souhlasu s tímto rozšířením zastupitelstvem obce Mnichov. Písemný souhlas bude přílohou této smlouvy.
Tento závazek zaniká v případě, že právní subjektivita obce Mnichov skončí před touto lhůtou, pokud se obě strany nedohodnou jinak.

XI.
Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smlouvy oběma zúčastněnými stranami. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem rozhodnutí katastrálního úřadu o povolení vkladu do katastru nemovitostí.

XII.
Účastníci smlouvu přečetli, s jejím obsahem souhlasí, což stvrzují vlastnoručními podpisy. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou výtiscích a každá z obou stran obdrží po jednom z nich.

XIII.
Smluvní strany si vymiňují právo změnit znění této smlouvy písemnou dohodou. Pokud by strana obdarovaná nesplnila závazky, jí stanovené pod body VI., VII., VIII. a X., vyhrazuje si dárce právo jednostranného odstoupení od této smlouvy.


Za obec Mnichov (dárce):
starosta obce: Josef Johánek

Za sdružení Aurelius (obdarovaný):
předsedkyně: Nina Šoltová 
 
 
copyright 2002